Pravno zastopanje

1Storitve zastopanja pred sodišči AAS izvaja izključno preko pooblaščene odvetniške pisarne (Čeč-Gruden in Starec o.p., d.o.o., Prešernova 3, 1000 Ljubljana).

2Te storitve obsegajo zastopanje pred sodiščem v izvršilnih, pravdnih in stečajnih postopkih.

3Izvršba na podlagi verodostojne listine, pri čemer kot verodostojna listina služi račun za plačilo avtorskega honorarja, ki ga AAS izda v imenu in za račun avtorja, obsega:

• informativni posvet med stranko in AAS,

• komunikacijo med AAS in odvetniško pisarno,

• sestavo in vložitev predloga za izvršbo (na sredstva na dolžnikovem TRR),

• nakazilo sodne takse iz založenih sredstev stranke,

• pridobitev sodne klavzule o pravnomočnosti,

• umik ali delni umik predloga za izvršbo v primeru plačila ali delnega plačila terjatve,

• obvestila stranki o poteku postopka.

4Cena storitve in sodna taksa se pri izvršbi plačata vnaprej na podlagi predračuna AAS. Stranka istočasno podpiše pooblastilo AAS za zastopanje, le-ta pa po plačilu predračuna posreduje spis odvetniški pisarni in nanjo prenese pooblastilo za zastopanje pred sodiščem. Odvetniška pisarna  po vložitvi predloga za izvršbo zaračuna svojo storitev Avtorski agenciji.

5Sodišče na podlagi vloženega predloga izda sklep o izvršbi, s katerim dovoli izvršbo in dolžniku (naročniku avtorskega dela) naloži, da v roku 8 dni plača glavnico po računu in zakonske zamudne obresti za čas od zapadlosti računa do plačila. Sodišče s tem sklepom odmeri tudi znesek priznanih izvršilnih stroškov upnika (avtorja), ki mu jih je dolžnik dolžan povrniti (sodna taksa, nagrada za zastopanje po odvetniški tarifi). Praviloma bo ta znesek nižji od dejanskih stroškov upnika. Cena zastopanja po tarifi AAS je namreč višja od nagrade za sestavo predloga za izvršbo po odvetniški tarifi, saj je tudi storitev iz 2. točke obsežnejša od same sestave predloga za izvršbo.

6Če dolžnik vloži pravočasen in obrazložen ugovor zoper sklep o izvršbi, to je v roku 8 dni od prejema sklepa, se izvršilni postopek prekine. Izvršilni oddelek sodišča odstopi spis pravdnemu oddelku sodišča, kjer se, če upnik vztraja pri svojem zahtevku, nadaljuje pravda zaradi plačila avtorskega honorarja. Zastopanje v pravdnem postopku se plača posebej.

1. Izvršba na podlagi verodostojne listine
• 100 EUR

2. Prijava terjatve v stečajnem postopku
• po odvetniški tarifi oz. dogovoru z odvetniško pisarno

3. Zastopanje v pravdnem postopku
• po odvetniški tarifi oz. dogovoru z odvetniško pisarno

Opombe
1. Cena za izvršbo se nanaša na eno verodostojno listino – račun; če je več računov se cena za vsak nadaljnji račun poveča za 15,00 EUR.
2. Navedene cene so brez DDV, nanje se prišteje še DDV po stopnji 22%
3. Poleg odvetniške storitve se plača še predpisana sodna taksa, ki ni obremenjena z DDV.
4. Predlog za nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom (izvršba na nepremičnine, izvršba na premično premoženje) se šteje za novo plačljivo storitev.
5. Cene za zastopanje oziroma posamične storitve v pravdnem in stečajnem postopku se dogovorijo na podlagi predračuna odvetniške pisarne.