Izvedba plačila avtorskega honorarja

1 AAS na svoji spletni strani nudi brezplačne tipske obrazce za sklenitev ustrezne avtorske pogodbe med avtorjem in naročnikom, v kateri je določeno, da se plačilo avtorskega honorarja izvrši preko AAS.

2 Stranke se lahko v zvezi s sklenitvijo pogodbe obrnejo na AAS, osebno ali drugače, po brezplačni nasvet. Zlasti glede obdavčitve avtorskega honorarja, saj obstaja več vrst njegove obdavčitve oziroma obremenitve s prispevki; temu so prilagojeni tudi pogodbeni obrazci.

3 Na podlagi predložene pogodbe, po pošti, osebno, po faksu ali po mailu, AAS izda v imenu avtorja naročniku račun za zapadli honorar; praviloma še isti delovni dan, ko prejme pogodbo oziroma nalog za izstavitev računa.

4 Naročnik plača račun z nakazilom na TRR Avtorske agencije. Le-ta najkasneje naslednji delovni dan obračuna ter odtegne akontacijo dohodnine in morebitne prispevke (za PIZ in ZZ), vključno z oddajo REK-obrazca, neto znesek honorarja pa nakaže avtorju na njegov bančni račun.

5 AAS o izvršenem nakazilu in obračunu dajatev pošlje avtorju pisno obvestilo s specifikacijo postavk (»obračun avtorskega honorarja«).

6 AAS namesto naročnika vodi letno evidenco prejetih honorarjev in drugih podatkov za odmero dohodnine za posameznega avtorja ter njihov povzetek enkrat letno, konec januarja za preteklo koledarsko leto, dostavi avtorjem in davčnemu organu.

7 V primeru nepravočasno plačanega računa pošlje AAS na zahtevo avtorja naročniku do tri pisne opomine na plačilo zapadlega računa. V kolikor navzlic opominom račun ostane neporavnan, AAS nudi avtorju pravno pomoč pri sodni izterjavi zapadlega računa, kar je predmet posebej plačljive storitve (glej poglavje Pravno zastopanje)

Za opisano storitev (od 1 do 7) AAS zaračuna provizijo avtorju v odstotkih od fakturiranega bruto zneska na računu in jo odtegne od njegovega neto honorarja. S klavzulo »neto izplačilo« v pogodbi je možno breme provizije (in dajatev) prenesti na naročnika; taka klavzula ni možna pri dohodkih iz dejavnosti samozaposlenih avtorjev. Višina provizije je odvisna od vrste dohodka in osebnih okoliščin na strani avtorja ter znaša:

• 2,5% pri dohodkih iz dejavnosti domačih samozaposlenih avtorjev,
• 3,0% pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja in dohodkih iz prenosa premoženjske pravice domačih avtorjev in njihovih dedičev,
• 4,0% pri avtorjih, zavezancih za DDV, ki sami poskrbijo za vodenje evidenc za DDV, ne glede na vrsto dohodka,
• 5,0% pri avtorjih, zavezancih za DDV, ki jim evidence za DDV vodi AAS, ne glede na vrsto dohodka,
• 5,0% pri avtorjih, tujih rezidentih, ne glede na vrsto dohodka,
• 5,0% pri plačilih iz tujine – izven EU

Popust
• 0,5 odstotne točke za zneske nad 4.000,00 EUR
• 1,0 odstotne točke za zneske nad 8.000,00 EUR
Popust ne velja za  tuje rezidente in plačila iz tujine

Pribitek
• 50% na osnovno provizijo pri zneskih pod 100,00 EUR
• 100% na osnovno provizijo pri zneskih pod 50,00 EUR

Opombe
1. Na znesek provizije se prišteje še DDV po stopnji 22%.
2. Navedene cene veljajo, če je honorar dogovorjen s pisno pogodbo, ki določa izplačilo honorarja preko AAS.
3. Storitev posredovanja pri plačilu avtorskega honorarja se šteje za opravljeno in se obračuna, ko je avtorju nakazan neto znesek na njegov bančni račun.
4. Če je honorar dogovorjen v neto znesku, se provizija obračuna od preračunanega bruto zneska; za določitev popusta se upošteva fakturirani neto znesek (nad 4.000,00 EUR oziroma nad 10.000,00 EUR).
5. Če se en račun izda za več soavtorjev hkrati, se za določitev višine provizije fakturirani bruto znesek deli s številom soavtorjev.