Pridobivanje avtorizacij

1 AAS lahko na željo domačega profesionalnega ali polprofesionalnega gledališča preskrbi avtorizacijo za uprizarjanje tujega gledališkega dela na način, da se kot pooblaščeni zastopnik gledališča dogovori s tujim imetnikom avtorskih pravic (gledališko agencijo, založbo, avtorjevim agentom itd.) za pogoje uprizarjanja, vključno s finančnimi, ter z njim, v kolikor gledališče soglaša z izpogajanimi pogoji, sklene ustrezno pogodbo. Domače gledališče je lahko, odvisno od prakse različnih tujih imetnikov avtorskih pravic, sopodpisnik pogodbe ali zgolj seznanjeno z njeno vsebino s strani AAS. Cena posredovanja AAS pri pridobitvi avtorizacije zavisi od tega, ali gledališče plačila dogovorjene licenčnine za uprizarjanje (avans, tantieme, pavšal itd.) izvrši preko AAS ali neposredno samo. V prvem primeru se storitev AAS zaračuna in obračuna v obliki provizije, ki pokriva tako pridobitev avtorizacije kot tudi posredovanje pri transferju avtorskega nadomestila v tujino. V drugem primeru se pridobitev avtorizacije zaračuna v enkratnem pavšalnem znesku po opravljeni storitvi; le-ta se šteje za opravljeno, ko gledališče poda soglasje k izpogajanim pogojem za uprizarjanje.

2 AAS lahko na željo založbe pridobi avtorizacijo za knjižno izdajo literarnega dela domačega pokojnega avtorja na način, da v ta namen posreduje pri dedičih pokojnega avtorja ter kot njihov pooblaščeni zastopnik ponudi pogoje za objavo in v njihovem imenu sklene založniško pogodbo z založbo. Cena za pridobitev avtorizacije se zaračuna založbi v pavšalnem znesku po opravljeni storitvi; le-ta se šteje za opravljeno, ko poda soglasje k ponujenim pogojem za objavo.

3Če naročnik avtorizacije (gledališče, založba) ne pristane na izpogajane oziroma ponujene pogoje, plača 50% pavšalnega zneska po tarifi.

4Če naročnik avtorizacije po danem soglasju k izpogajanim oziroma ponujenim pogojem odstopi od uprizoritve oziroma od knjižne objave, plača 100% pavšalnega zneska po tarifi.

1. Avtorizacija za uprizarjanje tujega gledališkega dela
• provizija v višini 16,67% od neto vrednosti licenčnine (avansi, tantieme, pavšali), to je zneska licenčnine, ki ne vključuje davčnega odtegljaja, DDV in provizije AAS, če naročnik plača dogovorjeno licenčnino preko AAS,
• 200,00 EUR, če naročnik sam plača licenčnino tujemu imetniku avtorskih pravic

2. Avtorizacija za knjižno izdajo domačega literarnega dela
• 90,00 EUR

Opombe
1. Pavšalna zneska sta brez DDV, nanju se prišteje še DDV po stopnji 22%