Register avtorskih del

1 Register varovanih avtorskih del vodi Avtorska agencija za Slovenijo na podlagi odločbe Urada RS za intelektualno lastnino iz leta 1995 in v skladu z določbami 174. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Namenjen je zavarovanju dokazov o avtorstvu in času nastanka avtorskega dela. Vpis v register je prostovoljen in ne vpliva na nastanek in varstvo avtorskih pravic, pač pa ustvarja zakonsko domnevo, da je avtor oziroma imetnik avtorskih pravic na določenem delu tisti, ki je naveden v registru. To domnevo je možno izpodbijati z nasprotnimi dokazi. Končni pravni učinek vpisa v register je obrnjeno dokazno breme v primeru spora o avtorstvu.

2 Postopek za vpis v register ni posebej formaliziran, niti reguliran s podzakonskim predpisom. Postopek se začne na predlog stranke, ki predloži dokazni primerek avtorskega dela, osebno ali po pošti. AAS izvrši kratek vpogled v predloženo delo in, v kolikor izpolnjuje predpostavke avtorskega dela iz 5. člena ZASP, podatke o delu in avtorju oziroma imetniku avtorskih pravice vpiše v posebno knjigo – register. Ker vpis v register ustvarja zgolj izpodbojno domnevo o avtorju ali imetniku avtorskih pravic na registriranem delu, se resničnost predloženih podatkov, razen če niso splošno znani, ne preverja. Ob vpisu v register AAS prevzame predloženi dokazni primerek avtorskega dela v hrambo za dobo 5 let, predlagatelju (avtorju ali imetniku avtorskih pravic) pa po plačilu tarife za vpis izda potrdilo o vpisu v register.

3 Vpis v register brez predložitve primerka avtorskega dela ni možen. Naknadne spremembe in dopolnitve  registriranega primerka dela niso možne, temveč je možen le nov vpis v register spremenjenega oz. dopolnjenega primerka dela. Resničnost predloženih podatkov se ne preverja, za njihovo točnost odgovarja predlagatelj. V kolikor so predloženi podatki v očitnem nasprotju s podatki, ki so znani AAS ali so splošno znani, lahko AAS odkloni vpis v register.

4 Podatki iz registra so javni. Za vpogled v predloženi dokazni primerek, ki ga hrani AAS, je potrebno predhodno soglasje v registru navedenega avtorja oz. imetnika pravic.

5 Po izteku petletnega roka hrambe je učinek vpisa v register in hrambo registriranega dela možno neomejenokrat podaljšati za nadaljnjih pet let proti plačilu polovične tarife za vpis. AAS pred iztekom roka o tem obvesti predlagatelja in ga seznani z možnostjo podaljšanja.

6 Delo, ki po mnenju AAS ne izpolnjuje zakonskih predpostavk avtorskega dela, je na željo predlagatelja možno vpisati v poseben register prijavljenih del. Tak vpis z izjemo informativnega nima drugih učinkov, hramba predloženega primerka je omejena na dobo pet let, ki pa jo je možno neomejenokrat podaljšati za enako dobo. Predlagatelj je lahko samo fizična oseba.

1. Vpis v register varovanih avtorskih del
• 80,00 EUR za fizične osebe (avtorje)
• 175,00 EUR za pravne osebe (imetnike avtorskih pravic)

2. Podaljšanje roka hrambe primerka registriranega dela
• 40,00 EUR za fizične osebe
• 87,50 EUR za pravne osebe

3. Vpis v register prijavljenih del
• 40,00 EUR samo za fizične osebe

4. Podaljšanje hrambe prijavljenih del
• 20,00 EUR samo za fizične osebe

Opombe
1. Navedene cene vključujejo DDV po stopnji 22%.