Avtorski projekti na ključ (inženiring)

Avtorska agencija za Slovenijo (AAS) lahko v dogovoru z avtorjem in naročnikom avtorskega dela prevzame organizacijo in izvedbo avtorskega projekta v svojem imenu in za svoj račun, pri čemer AAS nastopa kot  pogodbeni izvajalec v odnosu do končnega naročnika, avtor pa kot njen podizvajalec. Na ta način, v svojem imenu in za svoj račun, AAS zaračunava avtorske honorarje domačih avtorjev plačnikom iz držav članic EU, pri čemer avtorje razbremeni obveznega registriranja za DDV za namen poslovanja s tujino in pošiljanja mesečnih rekapitulacijskih poročil davčnemu organu.

1. Inženiring avtorskih projektov:
• 10% razlike v ceni (na končno ceno brez DDV) oziroma po dogovoru.

2. Izvedba plačila avtorskega honorarja iz tujine – EU
• 12% bruto honorarja  v primeru  RAI
• 10% bruto honorarja v ostalih primerih

Opombe
Dogovor o višini odstotka zavisi od vrste in vrednosti posla (najmanj 1.500,00 EUR), prevzetega tveganja, števila in statusa podizvajalcev, morebitnih mednarodnih elementov itd.

Escrow storitve

(zaupna hramba občutljivih informacij intelektualne lastnine)

1. Escrow pogodba
• 300,00  EUR

2. Druge storitve za vzpostavitev hrambe
• 500,00 EUR

3. Letna vzdrževalnina
• 900,00 EUR

4. Posodobitev informacij 200 eur/vsaka
• 200,00 EUR/vsaka

5. Prepustitev informacij
• 300,00 eur

Druge storitve

Iskanje, priprava in posredovanje podatkov o dedičih avtorjev:
• 75,00 EUR na uro

Opombe
1. Navedene ceno so brez DDV, nanje se prišteje še DDV po stopnji 22%.
2. Najnižja obračunska postavka je začete pol ure.

Druge pravne storitve

1. Sestava pogodbe o avtorskem delu na tipskem obrazcu AAS po posebnem naročilu:
• 25,00 EUR

2. Podpis avtorske pogodbe v imenu in za račun avtorja:
• 25,00 EUR

3. Overitev vsebine avtorske pogodbe:
• 25,00 EUR

4. Sestava opominskih pisem, poslovnih dopisov in ponudb:
• 75,00 EUR na uro,
• 100,00 EUR na uro za uporabo tujega jezika.

Opombe
1. Navedene ceno so brez DDV, nanje se prišteje še DDV po stopnji 22%.

AAS in posamezni naročnik storitev se lahko na podlagi individualnega sporazuma dogovorita za drugačne cene, kot so določene v naših cenikih storitev.